+48 575 500 910
Fotowoltaika
Oferta

Fotowoltaika

Fotowoltaika to proces, dzięki któremu możliwa jest konwersja energii elektrycznej z darmowej energii promieniowania słonecznego. Aktualnie fotowoltaika to najprężniej rozwijający się rynek zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Energia pochodząca ze słońca stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Energia promieniowania słonecznego używana jest od wielu lat do zasilania niewielkich, autonomicznych urządzeń przenośnych takich jak kalkulatory czy zegarki. Niewielkie panele fotowoltaiczne stosowane są również do zasilania parkometrów, sygnalizacji świetlnej oraz wszelkiego rodzaju lap.

RODZAJE INSTALACJI

Instalacja fotowoltaiczna pracuje cały rok, produkuje energii elektryczną zarówno w lecie jak i podczas okresu jesienno-zimowego. W pewnych okresach zapotrzebowanie energetyczne budynku może być niższe lub wyższe niż ilość energii, którą jest w stanie wyprodukować zamontowana instalacja fotowoltaiczna. W takiej sytuacji należy zastanowić się nad sposobem oddania lub uzupełnienia powstałych różnic.
Rozważając montaż instalacji fotowoltaicznej musimy zatem podjąć decyzję, czy przydomowa elektrownia zostanie przyłączona do sieci elektroenergetycznej (on-grid), czy preferujemy aby działała ona jako w pełni samodzielny system (off-grid).

Instalacja off-grid – System wyspowy

Jest to system podłączony do akumulatora, działający niezależnie od sieci. Akumulator ma za zadanie magazynować nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej. Zmagazynowana energia odbierana jest w momentach dużego zapotrzebowania. Największą zaletą systemu off-grid jest pełne uniezależnienie się od sieci dystrybucyjnej. Jest to kluczowe w sytuacji, gdy planujemy zasilić obiekt oddalony i niemający dostępu do sieci. Energia pobierana z akumulatorów może posłużyć również w momentach, gdy dochodzi do awarii lub przerw w dostawie energii elektrycznej (w budynkach podłączonych do sieci). Systemy wyspowe są zwykle droższe od instalacji podłączonych do sieci. Dzieje się tak z powodu konieczności zastosowania dodatkowego drogiego komponentu – akumulatora.

Instalacja on-grid – Instalacja przyłączona do sieci

Instalacja on-grid to instalacja fotowoltaiczna podłączona do zewnętrznej sieci energetycznej. Energia elektryczna, która wyprodukowana jest przez panele fotowoltaiczne w pierwszej kolejności zużyta zostaje na bieżące potrzeby, zasili urządzenia domowe. Dopiero w sytuacji wystąpienia nadwyżek energia przekazana zostanie do sieci energetycznej. Siec energetyczna działa jak ogromy magazyn energii i umożliwia odebranie energii w momencie, kiedy instalacja z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub wzmożonego zapotrzebowania na energię nie jest w stanie dostarczyć wymaganej ilości energii. Obiór następuje w ramach systemu opustów. W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kWp obowiązujący system opustów to 1:0,8. Oznacza to, że z każdej wyprodukowanej samodzielnie i oddanej do sieci 1 kWh możemy bezpłatni odebrać z sieci 0,8 kWh. Większe instalacje fotowoltaiczne, o mocy 10-50 kWp korzystają z opustów 1:0,7.
Systemy typu on-grid stanowią większość montowanych instalacji fotowoltaicznych. Ich głównymi zaletami są niższe koszty inwestycyjne oraz prostota układu.

LOKALIZACJA INSTALACJI

Instalacja fotowoltaiczna pracuje cały rok, produkuje energii elektryczną zarówno w lecie jak i podczas okresu jesienno-zimowego. W pewnych okresach zapotrzebowanie energetyczne budynku może być niższe lub wyższe niż ilość energii, którą jest w stanie wyprodukować zamontowana instalacja fotowoltaiczna. W takiej sytuacji należy zastanowić się nad sposobem oddania lub uzupełnienia powstałych różnic.
Rozważając montaż instalacji fotowoltaicznej musimy zatem podjąć decyzję, czy przydomowa elektrownia zostanie przyłączona do sieci elektroenergetycznej (on-grid), czy preferujemy aby działała ona jako w pełni samodzielny system (off-grid).

Jedną z decyzji koniecznych do podjęcia przy wyborze instalacji fotowoltaicznej jest jej lokalizacja. Panele fotowoltaiczne można zamontować w sposób trwały na dachu budynku lub na gruncie oraz jako systemy nadążne za słońcem na tzw. trackerach.

Panele zamontowane na dachu

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu pozwala wykorzystać wolną przestrzeń istniejących połaci dachowych. Zamontowane w ten sposób panele w żaden sposób nie ingerują w przestrzeń mieszkalną. Im prostsza konstrukcja dachu, tym montaż instalacji fotowoltaicznej jest łatwiejszy, a zarazem tańszy. W przypadku dachów płaskich lub dachów o małym nachyleniu konieczna jest dodatkowa konstrukcja wsporcza, dzięki której możliwe jest optymalne usytuowanie paneli względem słońca.

Panele zamontowane na gruncie

W przypadku usytuowania instalacji fotowoltaicznej na gruncie wykorzystać można dowolną dostępną przestrzeń na posesji. Często okazuję się, że powierzchnia dostępna na gruncie jest większa, niż ta na dachu. Pozwala to na zamontowanie większej ilości paneli, co przekłada się na większy uzysk i gwarantuje większe oszczędności. Pamiętać należy jednak, że instalacja zamontowana w ten sposób jest droższa i ingeruje w przestrzeń mieszkalną. Zajmuje ona także więcej miejsca, ponieważ panele muszą zostać umieszczone w taki sposób, aby wzajemnie się nie zacieniały.

Panele zamontowane na trackerach

W odróżnieniu od paneli fotowoltaicznych montowanych trwale na dachu, bądź za pomocą specjalnej konstrukcji wsporczej na gruncie, instalacja na trackerach porusza się i śledzi drogę słońca po horyzoncie. Trackery to ruchome elementy instalacji fotowoltaicznej umożliwiające optymalne (prostopadłe) ustawienie się modułu w kierunku promieniowania słonecznego. Dzięki takiej pracy instalacji redukowane są straty wynikające z różnego od kąt prostego padania promieni słonecznych. Szacuje się, że zastosowanie takiego systemu pozwala zwiększyć uzysk energii o około 30%.

WIELKOŚĆ INSTALACJI

Kluczowym aspektem charakteryzującym instalacje fotowoltaiczną jest jej wielkość. Najprostszym stosowanym podziałem jest podział zależy od mocy. Instalacje o mocy do 50 kWp to mikroinstalacje fotowoltaiczne stosowane głównie jako przydomowe systemy dla budynków jednorodzinnych. Farmy fotowoltaiczne to instalacje o mocy przekraczającej 50 kWp. Służą do produkcji znacznej ilości energii elektrycznej, która w późniejszym czasie jest sprzedawana.

Mikroinstalacja

Jest to przydomowe źródło energii odnawialnej. Ma za zadanie pokryć bieżące potrzeby własne gospodarstwa domowego. Według aktualnie obowiązującej ustawy o odnawialnych źródłach energii, pod pojęciem mikroinstalacji rozumie się instalacje o łącznej mocy znamionowej nieprzekraczającej 50 kWp. Takie instalacje montowane zarówno na dachach jak i na gruncie nie wymagają żadnego pozwolenia na budowę.

Farma fotowoltaiczna

Farma fotowoltaiczna, nazywana również elektrownią słoneczną to specjalnie wydzielona strefa, na której zamontowane są setki paneli fotowoltaicznych. Ze względu na skale farmy produkują znacznie więcej mocy niż przydomowe mikroinstalacje. Energia elektryczna wygenerowana w elektrowni słonecznej przeznaczona jest w 100% na sprzedaż i oddawana jest do sieci energetycznej. Następnie trafia poprzez siec dystrybucji o odbiorców końcowych.

MÓJ PRĄD

Mój Prąd to rządowy Program Priorytetowy realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, skupiający się na segmencie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, które wytwarzają na własne potrzeby energie elektryczną i mają zawartą umowę kompleksową z dystrybutorem energii elektrycznej. Dofinasowanie dotyczy nowopowstałych instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci, których moc mieści się w przedziale 2-10 kWp. Właściciel przydomowej elektrowni słonecznej liczyć może na dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Aktualnie prowadzony jest drugi nabór wniosków, który obowiązywać będzie do 18.12.2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

KALKULATOR PV


Obecne zużycie energiikWh

Obecny koszt energiiAby otrzymać wyniki pozostaw lub

/

Galeria realizacji